TUPOKSI BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA


...

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis dibidang Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna mempunyai fungsi : mempunyai fungsi sebagai berikut:

 • Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna skala kabupaten
 • Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna)
 • Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
 • Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
 • Menfasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan
 • Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan
 • Melaksanakan pengkajian bahan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 • Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam Dan Tekhnologi Tepat Guna
 • Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Usaha ekonomi Masyrakat Sumber Daya alam dan Tekhnologi Tepat Guna. Kasi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,perumusan dan pemetaan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat mempunyai tugas dan fungsi:

 • Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat
 • Koordinasi dan fasilitasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan
 • Fasilitasi dan Pengembangan Tenaga kerja pedesaan/Nagari
 • Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Usaha Mikro Nagari dan Kecil di Pedesaan/nagari
 • Melakukan pembinaan terhadap Badan usaha milik Nagari di masing-masing Nagari
 • Melaksanakan evaluasi per triwulan tentang perkembangan Badan Usaha Milik Nagari masing-masing Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat
 • Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang dibidang Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 • Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)
 • Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
 • Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
 • Menfasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan
 • Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan
 • Melaksanakan pengkajian bahan dibidang Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 • Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 • Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 • Sub bidang Ketahanan pangan, prduksi dan Pemasaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya alam dan Tekhnologi Tepat Guna. Sub Bidang Ketahanan pangan produksi dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakn penelahaan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerjasama serta melakukan tugas operasional tekhnis dan administratif di Sub bidang Ketahanan pangan, Produksi dan Pemasaran.Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan Produksi dan Pemasaran Mempunyai tugas dan fungsi :

 • Melaksanakn penyusunan rencana program kerja dibidang ketahanan pangan, produksi dan pemasaran
 • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard Operating Procedure (SOP)
 • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang ketahanan pangan, produksi dan pemasaran
 • Menyiapkan bahan fasilitas, pelaksanaan tugas dan kegiatn di bidang ketahanan pangan, produksi dan pemasaran
 • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan pangan, produksi dan pemasaran
 • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan unit terkait ketahanan pangan, produksi dan pemasaran
 • Mengkooordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA
 • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku
 • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang berisfat rutinitas sesuai dengan kewenangan
 • Melaksanakan tugas penyusunan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan pangan produksi dan pemasaran
 • Melaksanakan tugas operasional tekhnis dan administratif pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan, produksi dan pemasaran.
 • Kasi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Kasi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan koordinasi tentang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya masyarakat.Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat sebagai berikut:

 • Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis perencanaan pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat
 • Penyiapan perumusan petunjuk operasional kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
 • Penyiapan uraian kegiatan pembinaan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
 • Menyusun dan merumuskan acuan tekhnis kelembagaan pemberdayaan adat di Nagari melalui program kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
 • Fasilitasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat
 • Kegiatan UEM